pokročilé vyhledávání
Výsledky vyhledávání

Podmínky soutěží

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vyhlašovatelem soutěže je společnost Espaun s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ:
29153778 (dále jen vyhlašovatel).
Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem
soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se
je dodržovat.
2. PODMÍNKY ÚČASTI
Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
– věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
– soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook
zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese:
www.facebook.com/terms.php
– dodržování těchto pravidel soutěže;
– dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php
Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku.
Konkrétní podmínky účasti jsou vždy u konkrétní soutěže.
Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického
profilu na sociální síti Facebook.
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI
JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.
3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
Výherce soutěže bude vybrán pomoci aplikace náhodných čísel, ze soutěžních příspěvků, které budou
vloženy do komentáře pod soutěžní příspěvek a splní podmínky účasti.
. Do losování budou zařazené pouze příspěvky, obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku/úkol,
která bude zadaná v soutěžním příspěvku, pod který budou soutěžícími vkládány soutěžní komentáře.
Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce
https://www.facebook.com/poznejpolsko.cz
Výherci budou o své výhře informování zveřejněním postu na facebokovém profilu vyhlašovatele
soutěže.
Budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na facebookovém profilu
poznejpolsko.cz vyhlašovateli za účelem doručení výhry.
Jestliže výherce nezareaguje do 5-ti dnů od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní
údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně
prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto
pravidel ze strany výherce.
Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat
výměnu za jiné zboží. Výhra nebo voucher jsou nepřenosné na jinou osobu.
Výhra je formě voucherů. Ty jsou obvykle připraveny na výherním místě na jméno výherce, nebo
zasílány emailem výherci.
4. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on
sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je
oprávněn udělovat licence.
Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území
celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého
obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění
díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného,
jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící
souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě
nebo ji dále poskytnout formou podlicence.
V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti,
podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním
soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro
marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala
podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu,
která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.
5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,
předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních
údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.
V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na
Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména
právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem
doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na
výhru.
Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy
např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení
týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na
dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu.
V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na
adresu espaun001@gmail.com nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
6. OSTATNÍ PODMÍNKY
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále
je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.
Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.
Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy
způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami
v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo
poškození výhry v případě přepravy poštou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci
vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto
pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci
soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude
v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti
Facebook.
Společnost Facebook Inc. ( Meta ) neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti
nebo
podněty soutěžících.
V Praze dne 10/2/2022

Porovnejte nabídky